June 2010 Vanishes Magic Trick Videos

June 30, 2010
    • rubik cube vanish (Performance)
 

June 25, 2010
    • vanishing tooth pick performance
 

June 1, 2010
    • coin vanish--quick and easy tutorial